Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 KM: Kroeze & Maats gevestigd in Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83318348.

1.2 Klant: de persoon met wie KM een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.

1.3 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen KM en Klant.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enig andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door KM van Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij KM geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van KM door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door KM en Klant zijn overeengekomen.

2.4 KM wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Klant van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KM en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 KM is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van KM zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege KM gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door KM schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen KM en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke overeenkomst of bevestiging per e-mail.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen schriftelijk of per e-mail geschieden.

3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

3.7 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien deze niet wordt opgezegd. Door KM in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail doorgegeven te worden.

3.8 Opgegeven termijnen voor de levering door KM van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Buitengebruikstelling

4.1 KM heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens KM niet nakomt en/of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.

4.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien KM toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

5.1 Alle door KM vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

5.2 alle door Km vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

5.3 KM is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

5.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van KM.

6.2 Klant dient de facturen van KM te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

6.3 Alle betalingen door Klant aan KM worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.

6.4 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

6.5 Indien Klant enige factuur van KM niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

6.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.

6.7 Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn worden er administratiekosten in rekening gebracht. Dit betreft 10% van het factuurbedrag.

6.8 Bij uitblijvende betaling zal KM de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door KM geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €238 inclusief BTW.

6.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan KM kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal een externe partij een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

6.10 Indien Klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal KM het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

6.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd.

Artikel 7 – Beëindiging

7.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.7 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

7.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door KM geleverde Diensten, tenzij KM terzake deze Diensten in verzuim is.

7.3 KM is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: 1. Klant in staat van faillissement is verklaard; 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen; 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren; 4. KM redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

7.4 KM is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.

7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 KM is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar KM weinig of geen invloed op kan uitoefenen. KM is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en KM of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met KM.

8.2 Iedere aansprakelijkheid van KM voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.

8.3 Klant vrijwaart KM voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels KM.

8.4 Indien en voor zover KM jegens Klant in het kader van deze Algemene Voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,-.

8.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die KM mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist KM.

9.2 Alle geschillen tussen KM en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 10 – Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Opdracht ontwikkelde of te beschikking gestelde materialen, teksten, afbeeldingen, animaties, websites, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij KM of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

10.2 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

10.3 Het is KM toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien KM door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.